Tisztelt Vizsgaállomás Tulajdonosok, Vizsgabiztosok, Kedves Kollégák!

Tájékoztató levelünkben felhívjuk a figyelmet és egyben megküldjük az időszakos műszaki vizsga ügyviteli rendjét a vonatkozó jogszabályi hivatkozással, különös figyelemmel a képviseleti jogosultságra.

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez[1]

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje

2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatra jelentkezés

2.1.1. A közlekedési hatóság a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának vagy képviselőjének) a kérelmére folytatja le a forgalomba helyezés előtti, valamint az időszakos vizsgálatot.

2.1.2.[2] A közlekedési hatóság, valamint a vizsgáló állomás köteles a körülmények által indokolt mértékben és módon megvizsgálni és dokumentálni a képviselő képviseleti jogosultságát. Időszakos vizsgálatra irányuló kérelem esetében az üzemben tartó képviseletét – külön okirat kiállítása nélkül – elláthatja:

a) a vizsgáló állomással munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint

b) az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak hatósági engedélyével, valamint az üzemben tartó helyett képes biztosítani a jármű vizsgálatának elvégzéséhez a feltételeket. Külön okirat kiállítása nélkül az üzemben tartót képviselő személy képviseleti jogosultsága az időszakos vizsgálat során a jármű üzemben tartóját terhelő kötelezettségek teljesítésére és a közlekedési hatóság határozatának átvételére terjed ki.

2.1.3. A képviseleti jogosultságot igazoló iratot vagy másolatát, illetőleg a képviselő azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, személyi igazolvány száma) a jármű vizsgálatához kapcsolódóan – a közlekedési hatóságnál vagy a tanúsító vizsgáló állomáson – az informatikai rendszeren rögzíteni kell.

2.1.4. A forgalomba helyezés előtti, illetőleg az időszakos vizsgálat a jármű tulajdonosára egyébként irányadó általános illetékességi szabálytól függetlenül, a jármű kategóriája, illetőleg gyártmánya tekintetében feljogosított vizsgáló állomáson, illetőleg a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson lefolytatható.

2.2. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat ügymenete és a bizonylatok kezelése

2.2.1. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat az ügyfél, vagy képviselője tájékoztatását követően benyújtott kérelemre indul.

2.2.2. A kérelem adattartalmát az informatikai rendszeren rögzíteni kell, majd a kérelmet a kinyomtatása után az ügyféllel, illetve képviselőjével aláíratni.

2.2.3. Az aláírt kérelmet az informatikai rendszeren digitális formában kell tárolni.

2.2.4.[3] A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság vizsgabiztosa a jármű adatainak ellenőrzése és az előírt technológia alkalmazása során a 4.1. pont szerint megállapított adatokat és a 4.2. pont szerint minősített hibákat az informatikai rendszerben elektronikusan rögzíti.

2.2.5.[4] A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság, és az adatokat rögzítő vizsgabiztos egyetemlegesen felelős az általuk az informatikai rendszerben rögzített adatok adattartalmáért.

2.3. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatot követő ügyintézés, irattárazás rendje

2.3.1.[5] A forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményéről hatósági bizonyítványt kell kiadni. A bizonyítványnak legalább az 5/A. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező Műszaki vizsgálati bizonyítványnak kell lennie. A bizonyítványnak az ügyfél vagy az ügyfél képviselője részére történő kiadását a vizsgálóállomás végzi.

2.3.2.[6] A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványon a vizsgálóállomás ügyintézője rögzíti a kiadásra kerülő forgalmi engedély időbeli hatályát. A forgalmi engedély időbeli hatályának megállapítása a következő időszakos vizsgálat határidejének bejegyzésével és a sorszámcsík beragasztásával történik.

2.3.3. Az irattárazás ideje veszélyes anyagot szállító járművek esetén 10 év, egyéb járművek esetén az adott jármű- és vizsgafajta alapján az időszakos vizsgálat határidejeként megállapítható leghosszabb időnél egy évvel több. A digitálisan tárolt dokumentumokról papír alapú másolatot megőrizni nem kell.

[1] Megállapította: 66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet 23. § (2), 2. számú melléklet. Hatályos: 2010. I. 1-től.

[2] Megállapította: 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet 7. § (1), 1. melléklet 1. Hatályos: 2013. XII. 10-től.

[3] Megállapította: 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet 7. § (1), 1. melléklet 2. Hatályos: 2013. XII. 10-től.

[4] Beiktatta: 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet 7. § (1), 1. melléklet 3. Hatályos: 2013. XII. 10-től.

[5] Megállapította: 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet 7. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2013. XII. 10-től.

[6] Megállapította: 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet 7. § (1), 1. melléklet 4. Hatályos: 2013. XII. 10-től.

MVVSZ Elnöke

---