Tisztelt / Kedves Kollégák,

szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a Magyar Közlöny 109. számában megjelent a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló Kormányrendelet,

A Kormány 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vizsgálóállomás csak járműfenntartó szervezetnél, annak telephelyén és csak a közlekedési hatóság által kiadott engedély és sikeres auditálás vagy a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditált státusz alapján működhet.

(2) Az auditálás 2 évig, az akkreditált státusz 5 évig hatályos.

2. § Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elbírálás céljából a kérelmező szervezet telephelyenként nyújt be. A kérelemről a telephely szerint illetékes közlekedési hatóság dönt.

3. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) annak a telephelynek a címét, amelyen a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

b) a kérelmező szervezet elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, pénzforgalmi számlájának számát és az azt vezető pénzügyi intézmény nevét, valamint képviselőjének és telephelyvezetőjének a nevét,

c) annak a járműkategóriának az 1. melléklet szerinti megnevezését, amelyre a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

d) annak a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amely szerint a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja, valamint

e) annak igazolását, hogy a kérelmező szervezet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) megfizette.

(2) A díjat telephelyenként kell megfizetni.

4. § (1) A kérelmező szervezet a kérelemhez csatolja a megfelelő pénzügyi helyzetéről szóló igazolást.

(2) A kérelmező szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő, ha a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.

(3) A megfelelő pénzügyi helyzet igazolható

a) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával;

b) nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával;

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis vagy a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adataival.

(4) A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója (beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás) alapján kell tanúsítania a (2) bekezdésben foglaltak – egy évnél nem régebbi időpontban való – teljesülését. A közlekedési hatóság a kérelmező szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

5. § A kérelemhez csatolni kell továbbá:

a) a kérelmező szervezetnél rendelkezésre álló technikai eszközökre és az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó adatokat a 2. melléklet szerint,

b) a telephelyvezetőre, kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyekre vonatkozó adatokat a 3. melléklet szerint,

c) az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosoknak, a telephelyvezetőnek, a kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyeknek a személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát a 4. melléklet szerint,

d) a nemzeti akkreditálásról szóló törvény alapján az akkreditáló szervnek az akkreditált státuszra vonatkozó határozatát vagy a kérelmező szervezet által a telephelyére meghatározott személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével az 1. mellékletben felsoroltakra vonatkozó vizsgálati eljárást leíró dokumentációt, amely az engedélyezési eljárás és a további működés során az auditálás alapját képezi,

e) a kérelmező szervezet által írásban meghatározott műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli eljárást, amely tartalmazza az ügyfélpanasz kezelését, továbbá a jótállási igény rendezésének leírását is.

6. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyezési eljárás során – a kérelmező szervezetnek a kérelemben megjelölt telephelyén – helyszíni szemlét és auditot tart. Az engedélyezési eljárás díja tartalmazza az eljárás részét képező auditálási díjat is.

(2) Az auditra a szükséges tárgyi és személyi feltételeket a telephely biztosítja.

(3) A kérelmező a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben foglalt vizsgálati technológiákra alapozottan elkészített vizsgálati technológiai eljárásrendjét bemutatja a közlekedési hatóságnak.

(4) A közlekedési hatóság audit keretében, a bemutatott műszaki vizsgálati technológiai eljárási rend alapján határozza meg a vizsgálóállomás engedélyének a feltételeit a vizsgálható járműkategória és műszaki vizsgálatok fajtái vonatkozásában.

7. § A közlekedési hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a telephely megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletekben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá a 6. §-ban meghatározott auditon is megfelelt.

8. § Az engedély – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti határozatban foglaltakon túl – tartalmazza:

a) a vizsgálóállomás üzemeltetőjének megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, pénzforgalmi számlájának számát és a számláját vezető pénzügyi intézmény megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének nevét,

b) annak a járműkategóriának és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező szervezet vizsgálóállomásként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában,

c) az auditálás során megállapított feltételeket.

9. § (1) Az engedély jogosultja a vizsgálóállomással kapcsolatos – az engedélyben szereplő – bármely adat változását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a közlekedési hatóságnak. A közlekedési hatóság a változást átvezeti, és ennek megfelelően új engedélyt ad ki.

(2) Ha olyan változás történik, amelynek következtében a vizsgálóállomás tevékenységi körébe tartozó járműkategóriák vagy az alkalmazható vizsgák bővülnek, vagy a vizsgálóállomás a korábbi vizsgasorok számát növeli, a vizsgálóállomás ezt kizárólag új engedélyezési eljárásban kérelmezheti.

10. § (1) A vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit folyamatosan biztosítja.

(2) Ha a pénzügyi feltételek már nem teljesülnek, a közlekedési hatóság a vizsgálóállomást működtető szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapi időtartamra haladékot adhat a pénzügyi feltételek teljesítésére, ha a vizsgálóállomást működtető szervezet – megalapozott üzleti terv alapján – könyvvizsgálói nyilatkozattal tanúsítja, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek rendezése.

(3) Az engedélyezett határidő lejártával a vizsgálóállomást működtető szervezet igazolja a pénzügyi feltételek meglétét. Az a szervezet, amely a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított öt éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

(4) A vizsgálóállomás – az audit érvényességének lejárata előtt legalább 30 nappal – kérelmezheti az engedélyező hatóságtól az auditált státusz felülvizsgálatát. A kérelem mellékleteként igazolnia kell az auditálási státusz felülvizsgálatáért járó auditálási díj befizetését.

(5) Ha a kérelemre indult auditálási eljárás során az engedélyező hatóság azt állapítja meg, hogy a vizsgálóállomás pénzügyi helyzete nem megfelelő, úgy – a tevékenység szünetelése mellett – a vizsgálóállomás jogosult egyszeri alkalommal, 30 napon belül – a hiányosságok megszüntetése után – újbóli auditálást kérelmezni.

11. § A közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi és kérelemre auditálja a vizsgálóállomás tevékenységét.

12. § Ha a vizsgálóállomás

a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,

b) az információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem jelenti be, vagy a bejelentést késedelmesen teljesíti,

c) az engedélyben szereplőtől eltérő kategóriájú járművet tanúsít, vagy az engedélyben szereplőtől eltérő eljárástípussal működteti a vizsgálóállomást,

d) műszerei mérésügyi szempontból nem megfelelőek,

e) esetében az auditálás során azt állapítják meg, hogy a pénzügyi helyzete nem megfelelő, vagy

f ) az akkreditált státusz megszűnése, visszavonása esetén a tevékenységét nem szünetelteti, vagy annak bejelentését elmulasztja,

a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését 30 napra felfüggeszti.

13. § (1) Ha a vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit már nem tudja biztosítani, a tevékenységét köteles szüneteltetni. A szüneteltetést a közlekedési hatósághoz 3 munkanapon belül – a szüneteltetés várható időtartamának megjelölésével – be kell jelentenie.

(2) A közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését a feltételek teljesítéséig – de legfeljebb 6 hónapra – felfüggeszti.

(3) Ha az akkreditált státusz megszűnése, visszavonása vagy auditáláson megállapított nem megfelelő pénzügyi helyzet miatt került sor a tevékenység felfüggesztésre, úgy tevékenysége csak sikeres auditálást követően folytatható.

14. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja, ha

a) az engedély jogosultja a vizsgálóállomásra vonatkozó engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,

b) az engedély jogosultja tanúsító szervezetként jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnik, vagy ellene felszámolási eljárás indult,

c) a közlekedési hatóság megállapította, hogy az engedély jogosultja a korábbi engedélyezési feltételeknek nem felel meg, és az erre irányuló felszólításában meghatározott határidő eredménytelenül telik el,

d) a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését – annak kérelmére – szünetelés miatt felfüggesztette, és a vizsgálóállomás a felfüggesztés megkezdésétől számított 6 hónap elteltével sem tudja biztosítani a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit,

e) a vizsgálóállomás valamely tevékenységét nem az engedélyben arra meghatározott személy végzi,

f ) a közlekedési hatóság a vizsgálóállomással szemben két éven belül harmadik alkalommal alkalmazott szankciót, vagy

g) két egymást követő auditálás nem megfelelő minősítéssel zárult.

(2) Amennyiben az engedélyt a közlekedési hatóság az (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján vonja vissza, a vizsgálóállomás részére újabb engedély a visszavonás napját követő 3 év elteltével adható.

15. § Ez a rendelet 2018. május 20-án lép hatályba.

16. § (1) A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint megkötött, e rendelet hatálybalépésekor hatályos hatósági szerződéssel rendelkező vizsgálóállomások tekintetében – a feltételek vizsgálata és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül – az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(2) A közlekedési hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a vizsgálóállomást működtető szervezetek részére átadja.

(3) Az engedély átadásával a korábbi hatósági szerződés megszűnik.

(4) A (2) bekezdésben említett szervezeteknek az általuk működtetett – és eddig hatósági szerződéssel rendelkező – vizsgálóállomások tekintetében az engedély kiadásától számított 12 hónapon belül kell az engedélyező hatóság részére a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti bejelentésüket megtenniük.

17. § Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

18. § Hatályát veszti a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

PDF letöltése

logo-footer